Internship Committee

Department Internship Committee
Head of the Committee Assoc. Prof. Dr. Erkan GÖKSU
Member Asst. Prof. Dr. Nuri ADIYEKE
Member Asst. Prof. Dr. Gülsüm TÜTÜNCÜ